Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení pro případ smrti

Notář sepisuje tato právní jednání pro případ smrti:

Závěť

Závěť je nejčastějším pořízením pro případ smrti. Závěť je odvolatelný jednostranný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Závěť může být sepsána vlastní rukou, za účasti dvou svědků nebo notářským zápisem. Nejistějším způsobem pořízení závěti je sepsání závěti notářským zápisem.

K sepsání závěti si připravte přesná jména a příjmení, datum narození a bydliště závětních dědiců, a listiny prokazující majetek, o kterém chcete pořídit.

Základní cena za sepsání závěti je 2 100,— Kč + DPH, tedy 2 541,— Kč celkem.

Vydědění

Ze zákonných důvodů je možno potomka (tzv. nepominutelný dědic) vydědit. Nepominutelným dědicem jsou děti, a v případě, že některé z dětí předemřelo, pak i děti těchto předemřelých dětí.

V prohlášení o vydědění je vhodné kromě zákonného důvodu vydědění přesně popsat, jakým způsobem se potomek projevuje, a proto má být vyděděn.

Prohlášení o vydědění může být sepsáno vlastní rukou, za účasti dvou svědků nebo notářským zápisem. Vzhledem k tomu, že se jedná se o sepsání formálně a obsahově náročné listiny, zvláště v tomto případě je vhodné nechat listinu sepsat notářem.

Základní cena za sepsání prohlášení o vydědění je 2 100,— Kč + DPH, tedy 2 541,— Kč celkem.

Zřeknutí se dědického práva

Určení správce pozůstalosti

Dovětek

Dědická smlouva