Zástavní smlouvy

Zástavní smlouva jeden ze zajišťovacích institutů práva, které slouží k posílení věřitelovy možnosti dosažení splnění závazku, neučiní-li tak dlužník dobrovolně.

Zástavní smlouva musí být sepsána formu notářského zápisu a pro vznik zástavního práva je nutný zápis do Rejstříku zástav, pokud je zástavou závod nebo jiná věc hromadná, nebo nemovitá věc neevidovaná v katastru nemovitostí nebo má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do Rejstříku zástav.