Přímý zápis do obchodního či jiného veřejného rejstříku notářem

Zápisy do obchodního rejstříku (a také do všech ostatních veřejných rejstříků) může mimo rejstříkového soudu provést také notář.

Notář provádí zápis do obchodního rejstříku na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis (typicky společnost zastoupená svým statutárním orgánem, případně všichni členové statutárního orgánu při založení společnosti) a na základě jím sepsaného notářského zápisu, který obsahu skutečnosti, které mají být zapsány (tzv. podkladový notářský zápis)

K tomu, aby notář mohl provést zápis do obchodního rejstříku je nutné splnění těchto podmínek:

  • osoba oprávněná k podání návrhu na zápis ho o to požádala,
  • musí být sepsán podkladový notářský zápis, a případně
  • notáři byly předloženy listiny, které jsou požadovány pro zápis do obchodního rejstříku.

Přímý zápis notářem je oproti zápisu rejstříkovým soudem rychlejší, neboť notář na rozdíl od rejstříkového soudu nevede žádné řízení, ale provede přímo zápis.

Notář je povinen při zápisu od žadatele vybrat soudní poplatek, který činí za založení společnosti s ručením omezeným 2 700,— Kč (s výjimkou tzv. jednoduchého s.r.o.) a za založení akciové společnosti 8 000,— Kč.

z důvodu konání školení notářů nebude možné ve dnech 15. – 17.5.2024 ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí

  • z důvodu konání školení notářů nebude možné ve dnech 15. – 17.5.2024 ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí