Ověřování a výpisy z rejstříků

Notář provádí zejména tyto úkony:

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou — vidimace

Originál listiny, z níž se pořizuje ověřený opis, nesmí být upraven, nesmí obsahovat škrty, vsuvky či přepisy.

Neověřují se zejména občanský průkaz, řidičský průkaz, pas nebo jiný průkaz totožnosti, směnka, šek, vkladní knížky, geometrické plány, akcie nebo jiné cenné papíry.

Cena za ověření jedné strany listiny činí 30,— Kč + DPH

Ověření pravosti podpisu — legalizace

Při ověření podpisu se musíte prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince).

Neovládá – li notář jazyk, v němž je listina sepsána, je nutné přeložit též překlad listiny.

Cena za ověření jednoho podpisu činí 70,— Kč + DPH

Výpisy z katastru nemovitostí

Pro pořízení výpisu notář potřebuje znát vždy katastrální území a číslo listu vlastnictví, případně alespoň číslo budovy nebo parcelní číslo pozemku.

Cena za vydání jednoho výpisu z katastru nemovitostí činí 100,— Kč + DPH

Výpisy z rejstříku trestů fyzických a právnických osob

Pro pořízení výpisu z rejstříku trestů fyzické osoby může notář vydat pouze osobě, které se týká. Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci. Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti (platný občanský průkaz, platný cestovní pas nebo identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince).

Při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.

Cena za vydání jednoho výpisu z rejstříku trestů činí 100,— Kč + DPH

Výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, či jiného veřejného rejstříku, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Cena za vydání jednoho výpisu činí 50,— Kč + DPH.

Dále notář činí tyto úkony

  • vyhledávání v ostatních rejstřících
  • kontaktní místo Czech POINT
  • autorizovaná konverze dokumentů
  • zajištění důkazu
  • osvědčení o předložení listiny

V případě, že má být listina použita v zahraničí, je nutno se k úkonu předem objednat.

z důvodu konání školení notářů nebude možné ve dnech 15. – 17.5.2024 ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí

  • z důvodu konání školení notářů nebude možné ve dnech 15. – 17.5.2024 ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí