Manželské majetkové právo

Okamžikem uzavření manželství vzniká manželům zákonný majetkový režim – společné jmění manželů. Součástí společného jmění manželů je zásadně to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli manželé společně, a dále dluhy převzaté za trvání manželství (s výjimkou dluhů převzatých jedním manželem bez souhlasu druhého manžela a dluhů týkajících se výlučného majetku jednoho z manželů). Manželé (a také snoubenci uzavřením tzv. předmanželské smlouvy) mohou uzavřít smlouvou sepsanou formou notářského zápisu tento zákonný režim změnit, a domluvit se na jiném manželském režimu spočívajícím v:

  • Režimu oddělených jmění
  • Rozšíření společného jmění
  • Zúžení společného jmění
  • Vyhrazení vzniku společného jmění na dobu zániku manželství.

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Na žádost manželů může být smlouva zapsána notářem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede v elektronické podobě Notářská komora České republiky a slouží veřejnosti k nahlížení do záznamů o tom, zda manželé změnili svůj majetkový režim a vyjádřili souhlas s tím, aby tato skutečnost byla zveřejněna, nebo zda o tomto manželském majetkovém režimu bylo rozhodnuto soudem.

Právní účinky zápisu jsou takové, že se manželé mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, jsou tedy vůči třetím osobám bez dalšího účinné. Nahlížení do seznamu listin je zpoplatněno. Opis listiny evidované v Seznamu vydá na žádost kterýkoliv notář.

z důvodu konání školení notářů nebude možné ve dnech 15. – 17.5.2024 ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí

  • z důvodu konání školení notářů nebude možné ve dnech 15. – 17.5.2024 ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí