Dědictví — pozůstalostní řízení

Naše notářská kancelář projednává dědictví/pozůstalost po zůstavitelích, kteří měli v době úmrtí trvalý pobyt na území Prahy 8 a byli narozeni 7.—12. dne každého kalendářního měsíce. Notář jako soudní komisař, případně jeho zaměstnanci, provádí úkony nutné k vyřízení dědictví/pozůstalosti.

Průběh řízení je upraven zejména v zákoně č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (odkaz) v části řízení o pozůstalosti. Dodatečné projednání dědictví po zemřelých do 31. 12. 2013 je upraveno v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění platném a účinném do 31. 12. 2013.

Notář jako soudní komisař je v řízení v postavení soudu, každý je tedy povinen poskytnout mu veškerou nutnou součinnost, např. dostavit se na předvolání, odpovědět na dotazy, předložit požadované listiny, při jednání se chovat důstojně k notáři i k ostatním účastníkům řízení apod., přičemž při nesplnění těchto povinností může notář k jejich vynucení nařídit předvedení Policií ČR nebo uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000,00 Kč.

Na našem notářství Vás celým procesem provedeme a vždy budete o svých právech či povinnostech řádně poučeni, tedy není se potřeba pozůstalostního řízení obávat.

Řízení o pozůstalosti je neveřejné řízení, tzn. že přítomni při jednání mohou být pouze účastníci řízení (manžel, děti, ostatní dědicové ze zákona nebo ze závěti, správce pozůstalosti, vykonavatel závěti, apod.) případně jejich zástupci, dostaví-li se s účastníky jiné osoby, mohou být při jednání přítomní pouze se souhlasem všech ostatních účastníků a se souhlasem soudního komisaře.

Každé řízení o pozůstalosti začíná předběžným šetřením, při kterém jsou provedeny veškeré úkony potřebné ke zjištění zůstavitelova majetku a dluhů a ke zjištění zůstavitelových dědiců, odkazovníků a dalších osob zúčastněných na řízení. K tomuto předběžnému šetření může být předvolána jakákoliv osoba, které jsou takové skutečnosti známy. Naše notářská kancelář předvolává zásadně vypravitele pohřbu a pozůstalého manžela, případně též potomky, pokud jsou z obsahu spisu známí. Další řízení záleží na výsledku předběžného šetření a je upraveno zákony uvedenými výše.

V případě, že se v pozůstalostním řízení hodláte nechat zastoupit je vhodné použít formulářovou plnu moc, která je připojena v níže uvedeném odkazu.

Plná moc pro řízení o pozůstalosti

Plná moc pro řízení o pozůstalosti SJM

Žádost o dodatečné projednání dědictví

z důvodu konání školení notářů nebude možné ve dnech 15. – 17.5.2024 ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí

  • z důvodu konání školení notářů nebude možné ve dnech 15. – 17.5.2024 ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí